Informacja dla instytucji

Zasady uczestnictwa instytucji (galerii itd.) w festiwalu „Miesiąc Fotografii
w Krakowie”
:


Istotą „Miesiąca Fotografii w Krakowie” jest to, że galerie (a nie artyści)
są instytucjonalnymi uczestnikami tego festiwalu. Zatem, aby przystąpić
do „Miesiąca Fotografii w Krakowie” przedstawiciel zainteresowanej galerii (muzeum, centrum kultury, lub innej placówki wystawienniczej) musi skontaktować się z naszą Fundacją, zaakceptować warunki uczestnictwa, przedstawić propozycję wystawy i uzgodnić jej techniczne szczegóły.

Organizator zapewnia szerokie nagłośnienie medialne w mediach różnego typu (prasa codzienna i czasopisma, radio, telewizja, serwisy internetowe itd.) oraz dotarcie z informacjami do instytucji, urzędów i osób powiązanych
z kulturą i sztuką, informowanie o wystawach podczas trwania festiwalu,
m.in. poprzez informator festiwalowy, katalog i własną stronę internetową, plakaty itp. Organizator przekazuje poza tym wszystkie informacje tekstowe
i graficzne serwisom miejskim i prasie lokalnej, publikującym regularnie zapowiedzi wystaw.

Organizator bierze na siebie kwestie formalno-prawne i techniczne przy organizacji festiwalu. Nie dotyczy to indywidualnych umów z artystami
i wszystkich spraw z nimi związanych, technicznej realizacji wystaw oraz innych czynności w ramach organizacji poszczególnych wystaw.

Przekazanie przez uczestnika materiałów do druku (zdjęcia, teksty itp.) oznacza jednocześnie przekazanie organizatorowi festiwalu praw
do wykorzystania ich we wszystkich materiałach festiwalowych. Uczestnik ponosi wszelkie konsekwencje braku zgody autora na publikację materiałów.

Ponadto organizator służy pomocą merytoryczną – jest w stanie ułatwić uczestnikowi znalezienie i dokonanie wyboru wystawy spośród propozycji polskich i zagranicznych. W tym celu została przez Zarząd Fundacji powołana Rada Programowa, złożona m.in. z historyków sztuki specjalizujących się
w zakresie fotografii i sztuki współczesnej, która może opiniować propozycje wystaw oraz sama zwracać się do uczestników z takimi propozycjami.

Od uczestników oczekujemy m.in. pokazywania najciekawszych
i najambitniejszych prezentacji na czas „Miesiąca Fotografii w Krakowie”, posiadania wyodrębnionej przestrzeni ekspozycyjnej poprawnie oświetlonej
i przystosowanej do wystawiania prac, skrupulatnego planowania
i profesjonalnej realizacji wystawy.

Poza wystawami fotografii do programu festiwalu włącza się: wykłady, seminaria i warsztaty, pokazy slajdów, spotkania z fotografami oraz projekcje filmów o tematyce fotograficznej.

Do programu festiwalu Organizator nie włącza:

– prezentacji na miernym poziomie (bierze się pod uwagę stanowisko Rady
   Programowej);
– wystaw fotoamatorów, wystaw debiutantów, wystaw popularnej fotografii
   turystyczno-krajoznawczej;
– wystaw odbywających się poza Krakowem;
– wystaw prac artystów, którzy pokazywali już fotografie w poprzedniej edycji
   „Miesiąca Fotografii w Krakowie”, chyba że zaakceptuje wystawę Rada
   Programowa, oraz powtórzeń znanych już wystaw w Krakowie;
– wystaw źle przygotowanych technicznie lub organizacyjnie, np. źle
   oświetlonych, otwartych w niedogodnych porach;
– wystaw, które rozpoczynają się przed oficjalnym otwarciem „Miesiąca
   Fotografii w Krakowie”
.
 

Organizator ma prawo odmówić włączenia proponowanej wystawy do programu festiwalu. Od decyzji Rady Programowej nie przysługuje odwołanie.

Uczestnictwo w festiwalu „Miesiąc Fotografii w Krakowie” jest dobrowolne, bezpłatne i nieograniczone czasowo. Uczestnik, który rezygnuje z uczestnictwa w festiwalu tuż przed lub w czasie trwania festiwalu w danym roku musi pokryć koszty poinformowania opinii publicznej o zmianach.

Każdy uczestnik może przygotować dowolną liczbę wystaw i innych wydarzeń powiązanych z fotografią. Materiały dotyczące tych wystaw powinny być
z odpowiednim wyprzedzeniem (podanym przez organizatora) przekazane
do biura Fundacji w celu wykorzystania do materiałów festiwalowych i dla mediów.

Każdy uczestnik własnym staraniem i na własny koszt pozyskuje autorów, przygotowuje, wystawia prace i wykonuje wszystkie inne czynności związane
z własną wystawą w ramach festiwalu. Uczestnik nie może żądać zwrotu kosztów i wydatków od innych uczestników oraz organizatora, nawet w razie odwołania lub przesunięcia terminu własnej wystawy.

Uczestnik nie może żądać zwrotu kosztów i wydatków od organizatora w razie odwołania edycji festiwalu w danym roku.

Uczestnik nie może żądać zamieszczania logotypów, reklam czy innych informacji o sponsorach przygotowanej przez niego wystawy lub innego przedsięwzięcia włączonego do „Miesiąca Fotografii w Krakowie”
w materiałach drukowanych lub innych dotyczących wszystkich wystaw i całego festiwalu przygotowywanych przez organizatora.

Uczestnik ma obowiązek zamieszczać logo festiwalu w materiałach, które przygotowuje z okazji organizowanej wystawy (jeżeli przygotowuje takie materiały), oraz informować, iż jego wystawa odbywa się w ramach „Miesiąca Fotografii w Krakowie”.

Uczestnicy projektu nie mają prawa występować jako przedstawiciele „Miesiąca Fotografii w Krakowie” w samodzielnych działaniach promocyjnych, reklamowych, sponsoringowych itp. Nazwa „Miesiąc Fotografii w Krakowie” jest wyłączną własnością organizatora.

Zgłoszenie do programu festiwalu wystawy lub innego wydarzenia organizowanego przez uczestnika oznacza akceptację niniejszych zasad uczestnictwa.

Informacja dla fotografów

Fotografowie zainteresowani uczestnictwem w kolejnych edycjach „Miesiąca Fotografii w Krakowie” powinni skontaktować się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną w Fundacji za koordynację wystaw. Zalecane jest wyprzedzenie co najmniej 6-miesięczne przed rozpoczęciem festiwalu.

Prosimy również o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w festiwalu instytucji, podanymi powyżej.